Gen 3:1-24 translated by Wella Rowe

() { }= notes or amendments in the MS Gwavas ff99v-101v 1. Lebben an hagar-Breeve o moy foulze a vell onen vethell an Bestaz an Gweale a reege an Arleth Deew geele: Ha e a 1avarraze tha an Vennen, Eah! reeg Deew lawle, Che na raze debre a kenevrah Gwethan an Looar? 2. Ha an Vennen a lavarraz tha an hagar-breeve, ni a ell debre a thore oll an Gweth an Loar.c 3. Boz thort an Gwethan a ez en Crease an Loar, Deew a lavarraz, why nara debre anothe, na na’rewa e thotcha, lez why a varaw. 4. Ha an hagar-breeve a lavarraz tha’n Vennen, why na’ra seere merwall. 5. Rag Deew a ore, a en Jorna ah eve debre nothe, n’ena agoz Lagagow ra bos geres; ha why ra boaze pocara Deew a cothaz Da ha Droag. 6. Pereege a Vennin gwellas tro an wethan da rag Booze, ha derohi blonk tha’n Lagagow, ha Gwethan tha voaze desyryes tha gwelle onen feere; Hi a gomeras Radn an Haze anothe, ha rooge debre; ha a Rowze radne tha e Goore goshe, ha’g e reege debre. 7. Ha Lagagow an Gie ve gerres ha an Gie oyah teler an gye en Noath: ha an Gye a wrovas Delkyow Figgez warbarth, ha wraze tho an Gye Aprodnieo. 8. Ha an Gye a glowhas Leaufe an Arleth Deew a kerras en Looar en yeindre an Deeth; ha Adam ha e wreege a geeth tha govah thort Deraage an Arleth Deew amisk an Gweeth an Looar. 9. Ha an Arluth Deew agerias tha Adam, ha lavarraz tho tha peleha estha? 10. Ha e lavarraz, Ve a glowhas tha Leaue en Loohar; he me a Vee owne, rag theram en Noath, me goath tha govah. 11. Ha e a gowzas, p Reg laule theese tellestah en Noath? Arestah debre thort an Gwethan a reege a vee laule theeze a na wresta debre. 12. Ha an Dean a gowzas, an Venin arosta ry dha vee, hy a rose tha vy {ve} thor an Wethan, ha ve reeg debre. 13. Ha an Arleth Deew a gowzas tha an Venen, panderew hema a eze gwreze geneze? ha Venen a worebaz, An hagar-breeve a thullas Ve, ha Ve reeg debre. 14. Ha an Arleth Diew a lavarras tha an hagar-breeve, Drefen Chee tha weele hema tho Chee molithees a drez {drez} ol an Chattel ha derez kenefra Bestaz an Gweal: war tha doer Chee ra mooaze, oll Deethyow tha Vowngas. 15. Ha Ve vedn goerah zoer treeth Chee, ha an Vennen, ha treeth {treth}an haaze Chee ha e haaze hie: E ra browi tha Pedn, ha Chee ra browi e Gwewan. 16. Tha an Venen E cowzaz, Me vedn meare cressha tha Dewhan, ha tha Humthan; en Dewhan Che ra doone flehas: ha tha Dezeria ra voaze tha Goore, ha E ra tha rowlya. 17. Ha tha Adam E’a gowzas, dreffen Chee tha a gazowaz {galzowanz} tha Tallah tha wreege, ha reege debre thor an Wethan, a reeg a Vee theeze Chee na raage debre anothe; Cushez yw an Nore râg tha Crengah {Crenjah}; gen Dewan Chee ra debre notha oll Dethyow tha Vownyaz. 18. Spearn ha Askal ra E dry râg theeze: ha Chee ra debre a’n Lozo an Gweale. 19. En Wheeze tha godna talle Che ra debre tha b Vara, {’tis to be observed that V & B in y e beginning of words are used promiscuously one for y e other. as here Vara for Bara. (Th. also for D.)} tereba Chee tha traylyah tha Noare: Rag a vesta Che ve comereze: Râg douste eze, ha tha douste Che ra traylyah. 20. Ha Adam a gryaze Hanaw e Wreeg Eva dreffen o hie Damah a oll Bewjah. 21. Ha tha Adam ha e Wreeg a reeg an Arleth Deew goole bowze Crohan, ha ez goreraz. 22. Ha an Arleth Deew reeg lawle, meroyow; An Dean yw devethez pocara ha onen a nye, da othaz Dha ha Drôg. Ha leben lez E ora raage {the same as Rag} e Dorn a raage ha komeraz a Weeth dore an Gwethan Bownaz, ha debre, ha bowa râg nevra. 23. Rag hedda an Arleth Deew devanas Eve a rage thoro Paraves, tha gonez an noare, thor neb veoa comeres. 24. Della E a hellaz meaze an Dean: ha E oraze Elze neeve, ha Clotha Tane rêg e tralya kenefra Vor, tha gweetha an Vôr an Gwethan Vownyaz. An Duah an dridga Chaptra a Genisis,
W.Rowe - Genesis 3